Biuletyn Informacji Publicznej
2013-05-01
Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CIECHOCINKU

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozdz. IV Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) art. 13, ustęp 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

 

 

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania, kierowania i porządek wewnętrzny MCK.

 

II MCK realizuje zadania

 

§ 2

 

Miejskie Centrum Kultury realizuje zadania:

 1. wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (z późniejszymi zmianami).

 2. wynikające ze Statutu Miejskiego Centrum Kultury uchwalonego przez Radę Miasta Ciechocinka

 3. zlecone przez organy administracji samorządowej oraz państwowej.

 

III Zasady kierowania MCK

 

§ 3

 

 1. Pracą MCK kieruje dyrektor przy współpracy gł. Księgowego.

 2. W razie nieobecności dyrektora załatwianie spraw bieżących powierza się instruktorowi merytorycznemu.

 

IV Organizacja Miejskiego Centrum Kultury

 

§ 4

 

W skład Miejskiego Centrum Kultury wchodzi:

 1. Dział Księgowości

 2. Dział merytoryczny

 3. Dział administracyjny

 

§ 5

 

Dział Księgowości:

 1. prowadzi obsługę finansową MCK.

 2. opracowuje budżet i plan finansowy MCK.

 3. sporządza analizy finansowe.

 4. prowadzi obowiązującą sprawozdawczość finansową i sporządza bilans.

 

§ 6

 

Dział merytoryczny zajmuje się:

 1. tworzeniem i upowszechnianiem kultury.

 2. organizacją programów artystycznych, koncertów, przeglądów i festiwali.

 3. organizacją wystaw.

 4. prowadzeniem pracowni artystycznych dla dzieci i młodzieży, sekcji i kół zainteresowań.

 

§ 7

 

Dział administracyjny:

 1. obsługa techniczna, elektroakustyczna i audiowizualna.

 2. opracowanie graficzne, reklama.

 3. działalność gospodarcza.

 

§ 8

 

Zależności organizacyjne pracowników określa projekt struktury organizacyjnej MCK ustalonej przez Dyrektora (zał. Nr 1).

 

§ 9

 

Szczegółowe zadania pracowników zawarte są w zakresie czynności pracowników, ustalonych przez Dyrektora.

 

V Obowiązki i uprawnienia pracowników MCK

 

§ 10

 

 1. Pracownik zobowiązany jest wykorzystywać czas pracy na pracę zawodową a do jego obowiązków należy:

  • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

  • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.,

  • przestrzeganie obowiązującego w MCK czasu pracy i porządku,

  • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych,

  • koleżeński stosunek do współpracowników, okazywanie pomocy podwładnym,

  • dbałość o powierzone mienie,

  • przestrzeganie tajemnicy służbowej,

  • przestrzeganie trzeźwości w zakładzie pracy.

 2. Za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych stosuje się sankcje przewidziane w Kodeksie Pracy.

 

 

 

 

VI Organizacja pracy

 

§ 11

 

Czas pracy w MCK ustala się w sposób następujący:

 1. Dla pracowników administracji i obsługi:

poniedziałek - piątek godz. 10.00 – 18.00

 

 

 1. Dla pracowników merytorycznych zatrudnionych w pełnym i niepełnym czasie pracy wg rozkładu zajęć.

 2. W szczególnych przypadkach, w zależności od uzasadnionych potrzeb dyrektor może ustalić okresowo inny rozkład zajęć w dniach bieżących oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy (ruchomy czas pracy).

 

§ 12

 

Kontrola przepracowanego przez pracownika czasu pracy następuje:

 • na podstawie listy obecności i dokonywanych w niej wpisów,

 • zeszytu godzin nadliczbowych,

 • dzienników zajęć.

 

§ 13

 

 1. Plan urlopów ustala dyrektor MCK, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zależności od planu organizowanych imprez.

 2. Za prawidłową realizację urlopów odpowiedzialny jest dyrektor MCK.

 

§ 14

 

Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnych dni. Załatwianie takich spraw w czasie godzin pracy jest dopuszczalne tylko w razie konieczności, w granicach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 15

 

Pracownik może otrzymać zwolnienie w czasie dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • dla załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych pod warunkiem odpracowania tego zwolnienia w rozmiarze czasu odpowiadającemu faktycznej nieobecności w pracy,

 • termin odpracowania ustala dyrektor MCK w porozumieniu z pracownikiem,

 • w razie konieczności korzystania ze zwolnienia w czasie pracy pracownik winien zgłosić dyrektorowi MCK celem uzyskania zgody.

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

Decyzje w sprawach dotyczących zwolnień, o których mowa w § 15., podczas nieobecności dyrektora podejmuje w zastępstwie instruktor merytoryczny.

 

§ 17

 

Zorganizowanie pracy należy do dyrektora MCK, w szczególności:

 • zapewnienie pracownikom przydziału pracy i odpowiednich warunków do jej wykonywania,

 • umożliwienie należytego zorganizowania pracy zapewniającego pełne, bezpieczne i efektywne wykorzystanie czasu pracy,

 • zapewnienie pracownikowi nowo przyjętemu do pracy pomocy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych oraz nauczanie zasad pracy efektywnej.

 

§ 18

 

Pracownik winien wykazywać inicjatywę w kierunku usprawnienia organizacji własnego stanowiska pracy.

 

§ 19

 

Pracownicy po zakończeniu pracy są zobowiązani należycie zabezpieczyć pomieszczenia i narzędzia pracy.

 

§ 20

 

Pracownicy winni wykazywać szczególną dbałość o mienie zakładu oraz wszelkie urządzenia i materiały stanowiące jego własność.

 

§ 21

 

Wynoszenie poza obręb zakładu pracy przedmiotów stanowiących własność MCK bez zgody dyrektora jest zabronione.