Biuletyn Informacji Publicznej
2013-05-01
Statut MCK

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/141/08

Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 21 kwietnia 2008r.

oraz uchwały Nr XX/167/12

Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 28 maja 2012r.

 

 

 

 

STATUT

Miejskiego Centrum Kultury

w Ciechocinku

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1. 1.Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku zwane dalej „Centrum Kultury”,

jest gminną instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności

kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządowej

terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

 1. Siedziba Centrum Kultury mieści się przy ulicy Żelaznej 5 w Ciechocinku.

 2. Teren działania Centrum Kultury może dotyczyć terenu miasta Ciechocinek, Województwa Kujawsko - Pomorskiego, całej Polski a także poza granicami kraju.

 

§2. Centrum Kultury działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz.539 ze zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości DZ.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.,

4) postanowień niniejszego Statutu.

 

§3. Centrum Kultury jest wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi

gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§4. Celem Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej

działalności kulturalnej zgodnej z interesami miasta Ciechocinka, rozwijającej

i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i

promocje kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

 

§5. Do podstawowych zadań Centrum Kultury w szczególności należy:

 

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,

 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i sekcji zainteresowań,

 4. organizacja spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, festiwali, imprez artystycznych i rozrywkowych oraz sekcji zainteresowań,

 5. organizacja konkursów w różnych dziedzinach artystycznych,

 6. prowadzenie działalności promocyjnej, wydawnictw,

 7. organizacja projekcji filmowych w Kinie „Zdrój”

 8. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,

 9. udostępnienie zbiorów bibliotecznych,

 10. prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej,

 11. współpraca z instytucjami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie działań kulturalnych,

 12. prowadzenie impresariatu artystycznego,

 13. działalność instruktażowo – metodyczna,

 14. współpraca kulturalna w kraju i zagranicą,

 15. organizowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

§6. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą z której przychody

przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów

działalności bieżącej w szczególności polegającej na:

 

 1. prowadzeniu kursów i indywidualnych zajęć z zakresu sztuki,

 2. prowadzeniu usług poligraficznych, fonograficznych i fotograficznych,

 3. prowadzeniu wypożyczalni sprzętu technicznego,

 4. prowadzeniu sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej, dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

 5. organizacji aukcji dzieł sztuki,

 6. realizacji imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych),

7. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe,

 1. sprzedaży biletów na spektakle, koncerty, projekcje kinowe,

 2. świadczeniu usług reklamowych na słupach ogłoszeniowych,

 3. promocji firm podczas organizowanych przez MCK imprez kulturalnych,

 4. organizowaniu kiermaszy,

 5. prowadzeniu kursów języków obcych,

 6. prowadzeniu działalności usługowo - handlowej

- innych usług związanych z działalnością bieżącą.

 

ROZDIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

 

 

§7. Centrum Kultury jest jednostką samorządową, finansowaną na zasadach

określonych w statucie i innych obowiązujących przepisach.

 

§8. 1. Na czele Miejskiego Centrum Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego

działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ciechocinka oraz ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 2. Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu w oparciu o zasady określone i zatwierdzone przez Radę Miejską.

 3. Strukturę, podział kompetencji określa regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury opracowany i zatwierdzony przez dyrektora.

 4. Dyrektor może powołać Społeczna Radę Programową jako swój organ doradczy.

 5. Dyrektor może również na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwalu.

 6. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury.

 

§9. Do dokonywania czynności prawnych w tym finansowych upoważniony jest

dyrektor Centrum Kultury.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPOGARKA FINANSOWA

 

§10. 1. Centrum Kultury samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią

mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w

ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora w granicach wysokości dotacji przyznanych przez organizatora.

 2. Plan działalności finansowej zawiera plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycyjny.

 3. Działalność Centrum Kultury finansowana jest z dotacji organizatora i z dochodów własnych.

 4. Źródłami środków finansowych mogą być także:

  1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

  2. środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów

 

§11. Centrum Kultury może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w

zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a dochody uzyskane z

tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§12. Zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury mogą być dokonywane

wyłącznie na wniosek dyrektora MCK lub Burmistrza Ciechocinka na

zasadach dotyczących uchwalenia statutu.

 

§13. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu

i adresem siedziby.

 

§14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa.