Biuletyn Informacji Publicznej
2017-02-28
Przetargi

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla projektu pn "Wykonanie - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu zabytkowych Tężni Nr 1, Tężni Nr 3 i budynku pompowni solanki zlokalizowanych na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku"

 

 

Projekt "Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku” - ujętego w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

 

 1. Ogłoszenie
 2. Wzór umowy
 3. Warunki zamówienia
 4. Wzór oferty
 5. Zaproszenie
 6. Załączniki w formie PDF

 

Kulturowego w Ciechocinku
2013-05-16
strona testowa

jakś treść

2013-05-06
Diagram struktury

2013-05-06
Świadczenia związane z pracą

Świadczenia związane z pracą

 

§1.

1. Pracownikom MCK przysługują nagrody jubileuszowe w wysokościach:

a/ 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

b/ 100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,

c/ 150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,

d/ 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 atach pracy,

e/ 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

 

§2.

1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

2. Pracownik zobowiązany jest udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

3. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, nie później niż z najbliższą wypłatą.

4. Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 172 Kodeksu Pracy)

 

§3.

1. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę inwalidzką lub emeryturę, pracownikowi któremu do nabycia nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

2. Pracownikowi, który ma okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w całej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

 

§4.

1. W razie, gdy w dniu w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia, wypłaca się tylko jedną nagrodę – wyższą.

 

§5.

1. W miarę posiadanych środków finansowych dopuszcza się możliwość tworzenia funduszu nagród w wysokości do 3 % środków na wynagrodzenia osobowe.

2. Pracownicy mogą otrzymać nagrody z utworzonego funduszu nagród.

3. Pracownikom, którzy przez wzorcowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonania zadań mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:

a) nagroda pieniężna,

b) nagroda pisemna,

c) pochwała pisemna,

d) pochwała publiczna,

e) dyplom uznania.

 

§6.

1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje zgodnie z art. 105 Kodeksu Pracy Dyrektor.

2. W ramach posiadanych środków finansowych dopuszcza się możliwość wypłaty pracownikom MCK dodatkowej premii rocznej, tzw. – motywacyjnej.

3. Przyznanie dodatkowej premii motywacyjnej następuje w drodze decyzji wydanej na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu:

a) dodatkowa premia motywacyjna, w skali roku nie może przekraczać jednorazowej pensji brutto,

b) może być wypłacana kwartalnie lub jednorazowo,

c) pracownik może otrzymać pełną premie motywacyjną obliczoną odrębnie za każdy rok kalendarzowy, jeżeli nienagannie przepracował cały rok kalendarzowy.

 

§7.

1. warunek przepracowania pełnego roku jest spełniony również wtedy, gdy przyjęcie do pracy nastąpiło w ciągu dwóch pierwszych tygodniach roku kalendarzowego i praca trwała nienagannie przez cały rok,

2. pracownik może otrzymać dodatkową premię w kwocie 50%, gdy nie przepracował całego roku kalendarzowego, został zatrudniony w wyniku przeniesienia służbowego i przepracował co najmniej 6 miesięcy.

 

§8.

1. W wyniku nieprzestrzegania przez pracownika porządku i dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy, przepisów bezpieczeństwa oraz ppoż., stosuje się:

a) karę upomnienia,

b) karę nagany,

c) karę pieniężną (określoną art. 108 Kodeksu Pracy).

 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy.

2013-05-06
Kadra

Kadra MCK

2013-05-06
Organy zarządzające

Organy zarządzające

2013-05-02
Dane teleadresowe

Miejskie Centrum Kultury

 

w Ciechocinku

 

 

ul. Żelazna 5

 

87-720 Ciechocinek

 

e-mail: ciechmck@wp.pl

 

tel. 54 234 18 94

 

 

 

godz. otwarcia : 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku

2013-05-01
Statut MCK

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/141/08

Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 21 kwietnia 2008r.

oraz uchwały Nr XX/167/12

Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 28 maja 2012r.

 

 

 

 

STATUT

Miejskiego Centrum Kultury

w Ciechocinku

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1. 1.Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku zwane dalej „Centrum Kultury”,

jest gminną instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności

kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządowej

terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

 1. Siedziba Centrum Kultury mieści się przy ulicy Żelaznej 5 w Ciechocinku.

 2. Teren działania Centrum Kultury może dotyczyć terenu miasta Ciechocinek, Województwa Kujawsko - Pomorskiego, całej Polski a także poza granicami kraju.

 

§2. Centrum Kultury działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz.539 ze zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości DZ.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.,

4) postanowień niniejszego Statutu.

 

§3. Centrum Kultury jest wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi

gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§4. Celem Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej

działalności kulturalnej zgodnej z interesami miasta Ciechocinka, rozwijającej

i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i

promocje kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

 

§5. Do podstawowych zadań Centrum Kultury w szczególności należy:

 

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,

 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i sekcji zainteresowań,

 4. organizacja spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, festiwali, imprez artystycznych i rozrywkowych oraz sekcji zainteresowań,

 5. organizacja konkursów w różnych dziedzinach artystycznych,

 6. prowadzenie działalności promocyjnej, wydawnictw,

 7. organizacja projekcji filmowych w Kinie „Zdrój”

 8. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,

 9. udostępnienie zbiorów bibliotecznych,

 10. prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej,

 11. współpraca z instytucjami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie działań kulturalnych,

 12. prowadzenie impresariatu artystycznego,

 13. działalność instruktażowo – metodyczna,

 14. współpraca kulturalna w kraju i zagranicą,

 15. organizowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

§6. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą z której przychody

przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów

działalności bieżącej w szczególności polegającej na:

 

 1. prowadzeniu kursów i indywidualnych zajęć z zakresu sztuki,

 2. prowadzeniu usług poligraficznych, fonograficznych i fotograficznych,

 3. prowadzeniu wypożyczalni sprzętu technicznego,

 4. prowadzeniu sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej, dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

 5. organizacji aukcji dzieł sztuki,

 6. realizacji imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych),

7. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe,

 1. sprzedaży biletów na spektakle, koncerty, projekcje kinowe,

 2. świadczeniu usług reklamowych na słupach ogłoszeniowych,

 3. promocji firm podczas organizowanych przez MCK imprez kulturalnych,

 4. organizowaniu kiermaszy,

 5. prowadzeniu kursów języków obcych,

 6. prowadzeniu działalności usługowo - handlowej

- innych usług związanych z działalnością bieżącą.

 

ROZDIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

 

 

§7. Centrum Kultury jest jednostką samorządową, finansowaną na zasadach

określonych w statucie i innych obowiązujących przepisach.

 

§8. 1. Na czele Miejskiego Centrum Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego

działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ciechocinka oraz ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 2. Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu w oparciu o zasady określone i zatwierdzone przez Radę Miejską.

 3. Strukturę, podział kompetencji określa regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury opracowany i zatwierdzony przez dyrektora.

 4. Dyrektor może powołać Społeczna Radę Programową jako swój organ doradczy.

 5. Dyrektor może również na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwalu.

 6. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury.

 

§9. Do dokonywania czynności prawnych w tym finansowych upoważniony jest

dyrektor Centrum Kultury.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPOGARKA FINANSOWA

 

§10. 1. Centrum Kultury samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią

mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w

ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora w granicach wysokości dotacji przyznanych przez organizatora.

 2. Plan działalności finansowej zawiera plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycyjny.

 3. Działalność Centrum Kultury finansowana jest z dotacji organizatora i z dochodów własnych.

 4. Źródłami środków finansowych mogą być także:

  1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

  2. środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów

 

§11. Centrum Kultury może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w

zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a dochody uzyskane z

tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§12. Zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury mogą być dokonywane

wyłącznie na wniosek dyrektora MCK lub Burmistrza Ciechocinka na

zasadach dotyczących uchwalenia statutu.

 

§13. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu

i adresem siedziby.

 

§14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa.

2013-05-01
Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CIECHOCINKU

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozdz. IV Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) art. 13, ustęp 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

 

 

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania, kierowania i porządek wewnętrzny MCK.

 

II MCK realizuje zadania

 

§ 2

 

Miejskie Centrum Kultury realizuje zadania:

 1. wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (z późniejszymi zmianami).

 2. wynikające ze Statutu Miejskiego Centrum Kultury uchwalonego przez Radę Miasta Ciechocinka

 3. zlecone przez organy administracji samorządowej oraz państwowej.

 

III Zasady kierowania MCK

 

§ 3

 

 1. Pracą MCK kieruje dyrektor przy współpracy gł. Księgowego.

 2. W razie nieobecności dyrektora załatwianie spraw bieżących powierza się instruktorowi merytorycznemu.

 

IV Organizacja Miejskiego Centrum Kultury

 

§ 4

 

W skład Miejskiego Centrum Kultury wchodzi:

 1. Dział Księgowości

 2. Dział merytoryczny

 3. Dział administracyjny

 

§ 5

 

Dział Księgowości:

 1. prowadzi obsługę finansową MCK.

 2. opracowuje budżet i plan finansowy MCK.

 3. sporządza analizy finansowe.

 4. prowadzi obowiązującą sprawozdawczość finansową i sporządza bilans.

 

§ 6

 

Dział merytoryczny zajmuje się:

 1. tworzeniem i upowszechnianiem kultury.

 2. organizacją programów artystycznych, koncertów, przeglądów i festiwali.

 3. organizacją wystaw.

 4. prowadzeniem pracowni artystycznych dla dzieci i młodzieży, sekcji i kół zainteresowań.

 

§ 7

 

Dział administracyjny:

 1. obsługa techniczna, elektroakustyczna i audiowizualna.

 2. opracowanie graficzne, reklama.

 3. działalność gospodarcza.

 

§ 8

 

Zależności organizacyjne pracowników określa projekt struktury organizacyjnej MCK ustalonej przez Dyrektora (zał. Nr 1).

 

§ 9

 

Szczegółowe zadania pracowników zawarte są w zakresie czynności pracowników, ustalonych przez Dyrektora.

 

V Obowiązki i uprawnienia pracowników MCK

 

§ 10

 

 1. Pracownik zobowiązany jest wykorzystywać czas pracy na pracę zawodową a do jego obowiązków należy:

  • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

  • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.,

  • przestrzeganie obowiązującego w MCK czasu pracy i porządku,

  • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych,

  • koleżeński stosunek do współpracowników, okazywanie pomocy podwładnym,

  • dbałość o powierzone mienie,

  • przestrzeganie tajemnicy służbowej,

  • przestrzeganie trzeźwości w zakładzie pracy.

 2. Za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych stosuje się sankcje przewidziane w Kodeksie Pracy.

 

 

 

 

VI Organizacja pracy

 

§ 11

 

Czas pracy w MCK ustala się w sposób następujący:

 1. Dla pracowników administracji i obsługi:

poniedziałek - piątek godz. 10.00 – 18.00

 

 

 1. Dla pracowników merytorycznych zatrudnionych w pełnym i niepełnym czasie pracy wg rozkładu zajęć.

 2. W szczególnych przypadkach, w zależności od uzasadnionych potrzeb dyrektor może ustalić okresowo inny rozkład zajęć w dniach bieżących oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy (ruchomy czas pracy).

 

§ 12

 

Kontrola przepracowanego przez pracownika czasu pracy następuje:

 • na podstawie listy obecności i dokonywanych w niej wpisów,

 • zeszytu godzin nadliczbowych,

 • dzienników zajęć.

 

§ 13

 

 1. Plan urlopów ustala dyrektor MCK, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zależności od planu organizowanych imprez.

 2. Za prawidłową realizację urlopów odpowiedzialny jest dyrektor MCK.

 

§ 14

 

Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnych dni. Załatwianie takich spraw w czasie godzin pracy jest dopuszczalne tylko w razie konieczności, w granicach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 15

 

Pracownik może otrzymać zwolnienie w czasie dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • dla załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych pod warunkiem odpracowania tego zwolnienia w rozmiarze czasu odpowiadającemu faktycznej nieobecności w pracy,

 • termin odpracowania ustala dyrektor MCK w porozumieniu z pracownikiem,

 • w razie konieczności korzystania ze zwolnienia w czasie pracy pracownik winien zgłosić dyrektorowi MCK celem uzyskania zgody.

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

Decyzje w sprawach dotyczących zwolnień, o których mowa w § 15., podczas nieobecności dyrektora podejmuje w zastępstwie instruktor merytoryczny.

 

§ 17

 

Zorganizowanie pracy należy do dyrektora MCK, w szczególności:

 • zapewnienie pracownikom przydziału pracy i odpowiednich warunków do jej wykonywania,

 • umożliwienie należytego zorganizowania pracy zapewniającego pełne, bezpieczne i efektywne wykorzystanie czasu pracy,

 • zapewnienie pracownikowi nowo przyjętemu do pracy pomocy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych oraz nauczanie zasad pracy efektywnej.

 

§ 18

 

Pracownik winien wykazywać inicjatywę w kierunku usprawnienia organizacji własnego stanowiska pracy.

 

§ 19

 

Pracownicy po zakończeniu pracy są zobowiązani należycie zabezpieczyć pomieszczenia i narzędzia pracy.

 

§ 20

 

Pracownicy winni wykazywać szczególną dbałość o mienie zakładu oraz wszelkie urządzenia i materiały stanowiące jego własność.

 

§ 21

 

Wynoszenie poza obręb zakładu pracy przedmiotów stanowiących własność MCK bez zgody dyrektora jest zabronione.